Âsa kimin elinde?

Cahit Zarifo¤lu'nun þiiri çevresinde baþlayan 
bu tartðþma herkese açðktðr.
'Zarifo¤lu ne yaptð¤ðnð bilmiyordu',bilseydi yapmazdð,
diye söze baþlarsak;cüretli bulunur belki ama, 
"Tandðr'ð ferlendi"rir.
Ðçinizde þiir adðna varsa bir kðpðrtð,
varsa varoluþ sancðsð,
ve varsa neyiniz 'insan' olarak 
siz de buyurun.

'Beyan sihirdir' de,þiir nedir?
Sihir aldð yürüdü ortalð¤ð,sihirbaz.
Ya âsa kimin elinde?
þiir ve düþüncede bir ada
sadðk yalsðzuçanlar
 
                
tartðþmaya katðlanlar
öncekiler
2005
2006